Training & Workshops

In het algemeen zijn het leiderschapsaspecten die de rode draad vormen van de kortdurende workshops en wat uitgebreidere trainingen.
Het betreft maatwerk opleidingen die specifiek worden samengesteld en afgestemd op het thema waar de organisatie, gezien de thematiek die speelt, behoefte aan heeft.

  • Voor een facilitaire afdeling in een GGZ-organisatie die een aanmerkelijke veranderopgave had, is een workshop “veranderweerstand” ontwikkeld
  • Voor een pensioen uitvoeringsorganisatie is een training van 22 dagdelen verzorgd. Deze training ging in op de persoonlijke aspecten die 10 Agile Coaches op hun pad troffen bij het begeleiden van hun team(s), waarbij eveneens aandacht is besteed aan de verschillende ontwikkelingsfasen van de verschillende teams

Begeleiding

Aan de basis van deze vorm van dienstverlening staat een leervraag, hoewel deze vraag misschien nog niet expliciet is.
Nadat de individuele leervraag van een medewerker of leidinggevende expliciet is gemaakt, wordt een plan opgesteld waarmee de medewerker zelf het antwoord kan vinden op het thema wat speelt.
Deze vorm van begeleiding komt grotendeels overeen met individuele begeleiding, met dat verschil dat de factuur door de werkgever wordt betaald en eventueel ook meegekeken kan worden tijdens het functioneren van de medewerk(st)er.
Thema’s die hier kunnen spelen zijn:

  • de verbinding tussen hoofd, ratio en hart, gevoel
  • keuzevraagstukken met betrekking tot een vervolg van de functie uitoefening

Interim management

Ik heb veel ervaring met interim lijn- en projectmanagement.
Lijnmanagement.
De lijnmanagement functies die ik vervulde hadden vrijwel zonder uitzondering te maken met het tot stand brengen van verbeteringen in het presteren van aan ICT gerelateerde afdelingen. Telkens ‘schuurde’ het tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, beiden hier bedoeld in een brede zin van het woord.
Enkele voorbeelden:

  • de leerlingen en docenten van een hogeschool waren het vertrouwen kwijt in de ICT-afdeling, het had geen zin meer om incidenten te melden
  • de ondernemingsraad van een mediabedrijf verzocht de hoofdredactie maatregelen te treffen wegens het uitblijven van resultaten van de ICT afdeling
  • het reorganiseren van een agentschap had geleid tot een outsourcings-besluit. De nieuwe ICT leverancier bleek echter niet tegemoet te kunnen komen aan minimaal benodigde kwaliteit van dienstverlening

Projectmanagement.
De projectmanagement functies die ik als laatste vervulde betroffen het overnemen van de aansturing van grote projecten (> € 10 Mio) in politiek bestuurlijk lastige omgevingen.
Aanleiding voor de overname was een combinatie van gebrek aan concrete resultaten en vertroebeling van de relatie tussen opdrachtgever opdrachtnemer.
Voorbeelden:

  • Een Europese aanbesteding aangaande de aanschaf, inrichting en in gebruik name van een Data Capturing en Document Management Systeem
  • De inrichting en implementatie van een digitalisering-oplossing voor overheidsinstellingen, bestaande uit een gecombineerd case-management en document-management systeem

Voor een uitgebreid overzicht van verrichte werkzaamheden kan onderstaand mijn CV gedownload worden.